ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺨﻞ داران و ﻓﻌﺎﻟان ﺣﻮزه ﺧﺮﻣﺎ آنالیز شد

به گزارش شارژ 10، این موضوع در ﺟﻠﺴﺎت اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای گفت وگوی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺎت مطرح شده و ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای گفت وگوی ﻣﻠﯽ در اﺗﺎق اﯾﺮان ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺨﻞ داران و ﻓﻌﺎﻟان ﺣﻮزه ﺧﺮﻣﺎ آنالیز شد

طبق توضیحات محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل 1398 ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮐﺸﻮر بالغ بر 23 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ می گردد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ 1/2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ، ﺳﻬﻢ 3/5 درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

او اضافه کرد: ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻣﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در 15 اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺖ می گردد اﻋﻢ از ﺑﺎرور و ﻏﯿﺮ ﺑﺎرور(ﮐﻪ ازنظر ﺳﻄﺢ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، استان های ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮐﺮﻣﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻓﺎرس را می توان مهم ترین ﻣﻨﺎﻃﻖ بهره برداری از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎم ﺑﺮد؛ اما ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از استان های ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ آﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻓﺖ چوب خوار ﺧﺮﻣﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا نموده اﺳﺖ به گونه ای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻌﻀﺎً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ درﺧﺖ می گردد.

او اضافه کرد: ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ایجادشده، خشک سالی های ﭘﯿﺎﭘﯽ، ﺷﻮر ﺷﺪن آب، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﺑﯿﺎری، وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ریز گردها، ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورزان در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ زراﻋﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ آﻓﺎت ﮔﺮدﯾﺪه به نحوی که آﻓﺎت چوب خوار ﺑﻪ آﻓﺎت درجه یک ﻧﺨﯿﻼت در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن تبدیل شده اﺳﺖ. بر اساس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن درمجموع 7000 ﻫﮑﺘﺎر از ﻧﺨﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت 10 اﻟﯽ 15 درﺻﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ آﻓﺎت آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ درﺧﺘﺎن ﻓﺮﺳﻮده و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ زراﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ، وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﻮرای ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1398 آب ﺑﻬﺎی ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر آب ﻧﺨﯿﻼت از ﻣﺒﻠﻎ 53 هزار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ 600 هزار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﺑﯿﺎری شده است، افزایش قیمت کود و ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻏﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺮس و ﺗﮑﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع آﻓﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورزان از جمله مهم ترین دلایل شیوع این پدیده عنوان شد.

پیشنهادهای اولیه نمایندگان استان ها درگیر با آﻓﺖ چوب خوار ﺧﺮﻣﺎ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ﮐﺮم ﭼﻮﺑﺨﻮار، ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ و رﻓﺘﺎر آﻓﺎت و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺎت و ﻗﺮاردادن آﻓﺎت ﭼﻮﺑﺨﻮار در ﻧﺨﯿﻼت در ردﯾﻒ آﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ بوده است و در این نشست نیز اصلاح نوسازی نخلیات، افزایش آب بهای کشاورزی، تأمین تسهیلات ارزان قیمت با دوره بازپرداخت بالا برای کشاورزان، تهیه و تأمین سموم از طرف دولت، تقویت فعالیت های پژوهشی از سوی سازمان حفظ نباتات و تهیه پروتکل ملی برای مبارزه با آفات از جمله پیشنهادهایی بود که در این نشست از سوی نمایندگان استان های مختلف مطرح شد.

در این نشست تاکید شد که نخیلات نقش مهم امنیتی و مالی در جوامع روستایی ایفا می نماید و دامنه خسارت آفات چوبخوار بسیار رفته و متاسفانه تشخیص این افات زمانی برای کشاورزان محرز می گردد که بیش از 70 80 درصد از نخل ها درگیر این آفات شده است.

محمد صادق حمیدیان، نایب رئیس اتاق شیراز با تاکید بر اینکه برنامه جامعی برای مبارزه با آفات چوبخوار نخلیات وجود ندارد، تاکید نمود متاسفانه در این حوزه شاهد یک خلا قانونی هم هستیم. او در همین زمینه از تهیه پیش نویسی قانونی برای مبارزه با آفات چوبخوار از سوی اتاق شیراز اطلاع داد.

مسعود لطفیان، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت با ارایه توضیحاتی، خبر از تهیه طرحی توجیهی با اعتبارات ویژه به منظور مدیریت آفات خرما داد. همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و سایر دستگاه های ذینفع نیز توضیحاتی ارایه دادند. در نهایت مقرر شد تا مباحث تکمیلی برای حل این موضوع در نشست های جداگانه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی پیگیری گردد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 5 خرداد 1400 بروزرسانی: 5 خرداد 1400 گردآورنده: sharj10.ir شناسه مطلب: 1607

به "ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺨﻞ داران و ﻓﻌﺎﻟان ﺣﻮزه ﺧﺮﻣﺎ آنالیز شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺨﻞ داران و ﻓﻌﺎﻟان ﺣﻮزه ﺧﺮﻣﺎ آنالیز شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید